پیشنهادخرید ویژه
بازدهی: 55%درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/19 مشاهده
پیشنهادخرید ویژه
بازدهی: 58درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/19 مشاهده
وتجارت
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/17 مشاهده
کرمان
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/17 مشاهده
وجامی
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/12 مشاهده
کگل
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/10 مشاهده
وپارس
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/10 مشاهده
برکت
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/07 مشاهده
وبملت
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/07 مشاهده