ونیکی
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/24 مشاهده
سبد پیشنهادی
بازدهی: 75درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/24 مشاهده
ونفت
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/24 مشاهده
شپنا
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/24 مشاهده
پیشنهاد خرید ویژه
بازدهی: 110درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/24 مشاهده
پیشنهادخرید ویژه
بازدهی: 53درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/20 مشاهده
ساروج
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/19 مشاهده
پیشنهادخرید ویژه
بازدهی: 38درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/19 مشاهده
وساخت
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/10/19 مشاهده