کگاز
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/10 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 45%درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/10 مشاهده
حکشتی
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/09 مشاهده
خمحرکه
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/09 مشاهده
کحافظ
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/08 مشاهده
غاذر
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/03 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 55%درصد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/01 مشاهده
فاسمین
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/01 مشاهده
کچاد
وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1401/12/01 مشاهده