چدن
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/12 مشاهده
بجهرم
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/11 مشاهده
سمگا
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/10 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 45%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/10 مشاهده
ثشاهد
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/09 مشاهده
آپ
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/06 مشاهده
پترول
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/06 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 65درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/30 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 60درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/30 مشاهده