سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 75درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/31 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: حداکثر یک ماهه 129درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1402/02/23 مشاهده
سیگنال ویژه اختیار ویژه
بازدهی: یک ماهه 30درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: اختیار
1402/02/16 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 45%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/02/10 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 65درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/30 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 60درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/30 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 35درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/28 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 50%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/20 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 55%درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/20 مشاهده