سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 60درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/30 مشاهده
Card image cap

تحلیل شرکت قند لرستان (قلرست)

نوع پست: عمومی
نویسنده: عاطفه آهنگر
طبق آخرین پروانه بهره برداری که در شهریور 1388 صادر گردیده است، ظرفیت....
1402/01/28 مشاهده

تنوین

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/28 مشاهده
سیگنال ویژه ویژه
بازدهی: 35درصد
وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/28 مشاهده

شاخص بورس

وضعیت: فعال
نویسنده: تیم تحلیلی
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/28 مشاهده

غسالم

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/21 مشاهده

غگل

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/21 مشاهده

بشهاب

وضعیت: به اتمام رسیده
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/20 مشاهده

فرابورس

وضعیت: فعال
نویسنده: عاطفه آهنگر
دسته: سهام بورس و فرابورس
1402/01/20 مشاهده